you are here:  Home SE

 

 

Folder about projekt:
Focus on food (2MB)

newsletter (November 2013, pdf 1.1 MB)

newsletter (June 2013)

Food Surveillance Structures

Source: BfR, Germany, 2014

Food Safety Surveillance in Germany (pdf 75 KB)

Food Safety Surveillance in Poland (pdf 97 KB)

Food Safety Surveillance in Sweden (pdf 70 KB)

 

 

South Baltic Programme

 

Foeredrag: Livsmedelsfusk (pdf 776 KB)

Projektidé

Projektets idé är att harmonisera vårt sätt att tolka vår gemensamma livsmedelslagstiftning. Vi vill också höja kompetensen bland kontrollpersonalen samt öka intresset för matsäkerheten och livsmedelsrelaterade frågor bland företag och konsumenter.

Under ett par år har det funnits ett samarbete mellan svenska och tyska livsmedelsinspektörer som har resulterat i detta gemensamma projekt. När projektets idé växte fram beslutade vi att bjuda in våra polska kollegor till projektet. Projektet har utvecklats genom ett antal gemensamma möten i Sverige och Tyskland under 2010.

Projektet består av 8 aktiviteter.
Vi vill skapa gemensamma checklistor, som innehåller liknande kontrollpunkter, för inspektion och revision av livsmedelsproducenter. Vi vill harmonisera vårt sätt att kontrollera småskaliga fiskrökerier, en verksamhetstyp som är vanlig i regionen. Vi vill skapa en frågebank, som ska kunna användas för att utföra en inventering av vilka områden det finns ett behov av att höja kompetensen inom, hos kontrollpersonal. Vi kommer att genomföra ett arbetskraftsutbyte mellan inspektörer i de deltagande länderna för att höja kompetens och erfarenhet.

För att öka intresset, tillgängligheten och kunskapen om livsmedelslagstiftning och livsmedelshygien, vill vi ta fram ett premieringssystem som visar för konsumenterna hur hygien på producentnivå är inom Östersjöregionen (BSR)

Vi vill skapa en informationsbroschyr för gränsöverskridande handel med information om lagstiftning och slutligen vill vi skapa en gemensam webbsida med information med avgörande betydelse för både företag och konsumenter.

Dessa aktiviteter kommer att äga rum främst under fyra konferenser, som även kommer att omfatta externa föreläsare, för att öka kompetensen bland kontrollpersonalen inom projektet. Våra målgrupper är livsmedelsföretag och konsumenter inom partnerskapets område samt övrig kontrollpersonalen och livsmedelsföretagsorganisationer.

De förväntade resultaten är en bättre förståelse och tolkning av vår gemensamma livsmedelslagstiftning genom att använda liknande checklistor och kontrollpunkter. Vi kommer att ha en högre grad av kompetens och erfarenhet bland kontrollpersonalen när det gäller tolkningen av livsmedelslagstiftningen.

Vi kommer att ha höjt intresset för frågor som rör livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien bland livsmedelsföretag och konsumenter. Eftersom det finns en fri rörlighet för varor och tjänster inom EU kommer projektet att bidra till en minskning av hindren för livsmedelsföretagen när de vill etablera sig i olika delar av Östersjöområdet. En högre grad av ömsesidig förståelse av livsmedelslagstiftningen, en höjning av kompetens hos kontrollpersonal och en högre grad av information till livsmedelsföretag och konsumenter kommer att leda till en mer jämlik konkurrens mellan företag och en ökad livsmedelssäkerhet inom partnerskapsområdet.

Dessa partner deltar:

1.   Miljöförvaltningen Malmö stad = Lead Partner
2.   Trelleborgs kommun - Samhällsbyggnadsnämnden
3.   Miljönämnden i Helsingborg
4.   Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad
5.   Kävlinge kommun ? Miljö- och byggnadsnämnden
6.   Staffanstorps kommun ? Stadsbyggnad / Miljöenheten
7.   Sjöbo kommun - Miljöenheten
8.   Höörs kommun ? Miljö- och byggnadsnämnden
9.   Miljöförbundet i Ystad-Österlen
10. Statliga byrån för jordbruk, livsmedelssäkerhet och fiske i Mecklenburg-Vorpommern,
11. Ostvorpommern län
12. Veterinärbesiktning, regionala veterinärfrågor i Szczecin
13. Voivodeship Sanitära-Epidemiologisk Station i Szczecin
14. Westpomeranian Regionlast changed: 21.07.2017